Kalender

Kalender

2023


 • 9 april: Pasen – Geen les

 • 23 april: lentewandeling

 • 28 mei: Pinksteren – Geen les

 • 9 juli: Clubmatch en BBQ

 • 17 juli tem 30 juli: zomer verlof – Geen les

 • 1 oktober: herfstwandeling

 • 25 en 29 oktober: Halloween les

 • 1 november: Allerheiligen – Geen les

 • 10 november: avondwandeling

 • 6 december: Sinterklaas

 • 17 en 20 december: kerstles

 • 24 december: Kerstavond – Geen les

 • 31 december: Oudejaarsavond – Geen les