Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

1. Algemene bepalingen:
1.1. De vereniging is een vzw, waarop de oprichtingsvergadering plaatsvond te Oudenaarde op 14.01.2015 en waarvan de statuten gepubliceerd zijn in het Belgische Staatsblad.


1.2. Dit huishoudelijk reglement is de verwoording van wat ieder lid, instructeur en andere verbondenen aan de vereniging dienen te respecteren.


1.3. Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van HS Kluisbos. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging en werd opgesteld in dezelfde geest als deze statuten. In geval van twijfel hebben de statuten voorrang op
het huishoudelijk reglement.


1.4. Elke hond is toegelaten, met of zonder stamboom, rashond of niet.


1.5. In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist steeds het bestuur.


1.6. De vereniging behoudt zich het recht om leden en niet leden de toegang te weigeren tot onze terreinen en accommodatie gelegen in de Buissestraat 51 te 9690 Kluisbergen. In geval zich hierbij problemen voordoen, zal de club de nodige stappen ondernemen om desbetreffende persoon te laten verwijderen.


1.7. Na de training moeten de toestellen en materialen behoorlijk opgeruimd worden.


1.8. Tijdens de lessen zijn kinderen niet toegelaten op het trainingsveld.


1.9. Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen en de kinderen aan hun hoede toevertrouwd.


1.10. Iedere laatste woensdag en zondag van de maand worden overgangsproeven afgenomen door twee instructeurs, zodat u kan overgaan naar een andere groep. Men kan overgaan naar een andere groep als men tweemaal (verspreid over minimum 3 maanden met een tussentermijn van 1 maand) een resultaat heeft behaald van minimum 90 %.


1.11. Ieder lid mag, tijdens de activiteiten van de club, gebruik maken van de privé parking (eigendom firma Wannyn) aan de hondenschool onder voorwaarde dat deze telkens opgeruimd en netjes achtergelaten wordt. Misbruik zal bestraft worden.


1.12. De lesmomenten zijn op woensdagavond en op zondagvoormiddag.


1.13. Het sluitingsuur van de kantine is op woensdag om 22u; op zondag om 12u.


2. Lidmaatschap en lidgelden:
2.1. Het lidgeld voor een eerste lid wordt bepaald per kalenderjaar en volgens de periode dat men heeft ingeschreven:

 • € 80 voor gans het kalenderjaar voor inschrijvingen in januari en februari;
 • € 70 voor inschrijvingen in maart en april;
 • € 60 voor inschrijvingen in mei en juni;
 • € 50 voor inschrijvingen in juli en augustus;
 • € 40 voor inschrijvingen in september en oktober;
 • € 30 voor inschrijvingen in november en december.

Bij inschrijving van een tweede gezinslid, bedraagt het lidgeld de helft van het eerste lid met een minimum van € 20.


2.2. Door toetreding aanvaardt het lid de statuten en reglement van de vereniging.


2.3. Het lidmaatschap moet geregeld worden binnen de eerste maand van elk kalenderjaar of ten laatste een maand na de eerste les. De eerste 2 lessen worden beschouwd als proeflessen.


2.4. Geleiders die sporadisch aan de lessen wensen deel te nemen betalen, na voorlegging van het gezondheidsboekje van de hond, per les een bedrag van € 2. En dit maximaal 3 maal. Indien meer wordt een aansluiting als lid gevraagd.


3. Verantwoordelijkheid van de geleider
3.1. De geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht. Dit is van kracht zowel op het terrein, in de lokalen van de vereniging als op buitenschoolse activiteiten. Zowel voor, tijdens als na de les.


3.2. Een gezinspolis en/of familiale verzekering met inbegrip van huisdieren is verplicht. Het lid verplicht er zich toe op vraag van het bestuur de kwitantie van het lopende verzekeringsjaar voor te leggen.


3.3. De geleider moet de hond fysiek de baas kunnen. De geleider moet de nodige maturiteit hebben. Indien blijkt dat de geleider de hond niet fysiek onder controle heeft, behoudt de club het recht toe de hond en/of de geleider te weigeren voor de volgende lessen. De geleider tussen de 16 en 18 jaar moet steeds begeleid worden door een volwassene die gedurende de ganse duur van de les aanwezig is.


3.4. Zieke honden worden niet toegelaten in de les.


3.5. Roken, drinken en gsm-en (tenzij in noodgevallen) zijn niet toegelaten tijdens de lessen. Er geldt ook een rookverbod in de kantine van de club.


3.6. Loopse teven worden niet toegelaten tot de terreinen en lokalen in gebruik van de vereniging.


3.7. Agressie tegenover de hond wordt niet geduld. Prikbanden zijn verboden. Overtreding van dit artikel kan schorsing en zelfs uitsluiting tot gevolg hebben.


3.8. De hond dient ingeënt te zijn tegen:

 • ziekte van Carre (hondenziekte)
 • parvovirose (kattenziekte)
 • leptospirose (rattenziekte)
 • hepatitis (besmettelijke leverontsteking)
 • verzorging tegen vlooien
 • kennelhoest


3.9. Op de terreinen en lokalen van de vereniging dienen de geleiders hun honden steeds aan de leiband te houden, tenzij anders vereist voor de uitvoering van een door de instructeurs opgelegde oefening.


3.10. Tijdens de les zijn enkel de instructeurs en de geleiders met hun honden op het terrein toegelaten.


3.11. De terreinen zijn enkel toegankelijk onder toezicht van de lesgevers.


3.12. Dronken geleiders worden niet toegelaten.


3.13. Een geleider die te laat komt voor de les meldt zich eerst aan bij de lesgevende instructeur. Ook een vroegtijdig vertrek wordt gemeld. Laatkomers worden beboet met € 0,50.


3.14. Vooraleer de geleider met zijn hond aan de les deelneemt, dient hij zijn hond uit te laten. Een “ongelukje” op het terrein wordt beboet met een bijdrage van € 0,50 te voldoen in de spaarpot van de kantine.


3.15. Iedere adres/email – wijziging wordt aan het secretariaat meegedeeld.


3.16. De instructeur is volledig verantwoordelijk voor het verloop van zijn les en mag hiervoor de nodige maatregelen nemen.


3.17. Op het terrein worden geen discussies toegelaten. Na de lessen kunnen problemen tussen instructeur en leden besproken worden met de hoofdinstructeur en eventueel met het bestuur.


3.18. De vzw, haar bestuur en de instructeurs kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.